fbpx
E Fundit

Përgatitje për Kimi

26. Aldehidet dhe ketonet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Aldehidet dhe ketonet Formula e përgjithshme e aldehideve dhe ketoneve është CnH2nO. Janë izomerë strukturorë me njëra – tjetrën. Kanë si grup funksionor të tyre grupin karbonilik, ku një C i hibridizimit sp2 formon lidhje dyfishe me një oksigjen. Në rastin e aldehideve, lidhjet  njëfishe të këtij karboni janë: një me C dhe një me H duke formuar grupin funksionor …

Lexo më shumë »

25. Fenolet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Fenolet Fenolet quhen ndryshe alkoole aromatike (Ar – OH). Formohen duke zëvendësuar një hidrogjen të areneve me grupin –OH. Emërtimi: Në mënyrë sistematike, emërtimi i fenoleve ndjek të njëjtat rregulla si në rastin e areneve. Emërtimi josistematik mbështetet në emrin fenol. a) hidroksi – benzen (fenol) b) dihidroksi-1,2-benzen (o – difenol ) c) dihidroksi-1,3-benzen (m – difenol ) d) dihidroksi-1,4-benzen …

Lexo më shumë »

23. Alkoolet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Alkoolet Alkoolet përmbajnë C, H, O. Kanë si grup funksionor të tyre grupin hidroksilik (-OH). Grup funksionor quajmë tipin e lidhjes kimike, atomin ose grupimin atomik që përcakton vetitë karakteristike të një substance ose grupi substancash. Alkoolet klasifikohen: 1. Sipas numrit të OH që përmbajnë: a) alkoole me një –OH (alkoole të thjeshtë) b) alkoole me dy –OH (diole) c) …

Lexo më shumë »

22. Arenet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Hidrokarburet aromatike (arenet) Fillimisht, emërtimi aromatik është vendosur për shkak të aromës karakteristike që kishin disa përfaqësues. Ndërsa sot termi aromatik nënkupton strukturën karakteristike të areneve. Për të shprehur këto karakteristika, analizojmë benzenin si përfaqësues të tyre. Benzeni (C6H6) ka strukturë ciklike ku të 6 C janë të hibridizimit sp2. Si rezultat i kësaj, cdo karbon është i aftë të …

Lexo më shumë »

21. Alkinet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Alkinet Alkinet janë hidrokarbure të pangopura me formulë të përgjithshme CnH2n-2. Alkinet në strukturën kanë një lidhje trefishe. Karbonet e lidhjes trefishe janë të hibridizimit sp. Mqs, midis tyre ka dy lidhje π  me orbitale p të pahibridizuara, ato shkrihen me njëra-tjetrën duke formuar një re elektronike cilindrike. Si rezultat i kësaj, alkanet nuk shfaqin izomeri gjeometrike si alkenet. Emërtimi: …

Lexo më shumë »

20. Alkenet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Alkenet Alkenet janë hidrokarbure të pangopura me formulë të përgjithshme CnH2n. Janë izomerë strukturorë me cikloalkanet. Kanë në skeletin e tyre karbonik përvec C sp3 edhe C sp2. • Emërtimi sistematik (ose sipas IUPAC): alkenet e thjeshtë emërtohen me rrënjën e emrit + prapashtesën –en + pozicionin ku fillon lidhja dyshife. • Emërtimi josistematik fillon me emrin e etenit (vinil) …

Lexo më shumë »

19. Cikloalkanet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Cikloalkanet Formula e përgjithshme e cikloalkaneve është CnH2n. Janë hidrokarbure të ngopura ciklike që përmbajnë karbone të hibridizimit sp3. Vetitë fiziko-kimiko të cikloalkaneve janë të ngjashme me ato të alkaneve. Emërtimi: Cikloalkanet e thjeshtë emërtohen si alkanet e thjeshtë me të njëjtin numër karbonesh duke i shtuar parashtesën –ciklo. Cikloalkanet e degëzuar ndjekin këto rregulla: 1. Numërtojmë ciklin në kahun …

Lexo më shumë »

17. Termokimia – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Termokimia Termokimia është ajo pjesë e kimisë që studion efektet energjitike të shndërrimeve ose proceseve kimike. Efekti energjitik që shoqëron reaksionin kimik mund të jetë edhe në trajtën e nxehtësisë. ⇒ Nëse reaksioni shoqërohet me thithje energjie (nxehtësie) quhet reaksion endotermik. ⇒ Nëse reaksioni shoqërohet me çlirim energjie (nxehtësie) quhet reaksion ekzotermik. Një reaksion kimik , në të cilin shprehet …

Lexo më shumë »

14. Elementi galvanik – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Elementi galvanik Elektrokimia  është ajo pjesë e kimisë që studion shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike dhe anasjelltas gjatë reaksioneve kimike. Elementi galvanik realizohet gjatë shndërrimit të energjisë kimike të një procesi redoks në energji elektrike duke shërbyer si burim rryme. Elementi galvanik përbëhet nga dy gjysmë elemente galvanik, ura e kripës, përcjellësit dhe aparati që tregon kalim rryme. Gjysmë …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)