fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

14. Elementi galvanik – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Elementi galvanik

Elektrokimia  është ajo pjesë e kimisë që studion shndërrimin e energjisë kimike në energji elektrike dhe anasjelltas gjatë reaksioneve kimike.

Elementi galvanik realizohet gjatë shndërrimit të energjisë kimike të një procesi redoks në energji elektrike duke shërbyer si burim rryme. Elementi galvanik përbëhet nga dy gjysmë elemente galvanik, ura e kripës, përcjellësit dhe aparati që tregon kalim rryme. Gjysmë elementi galvanik është i formuar nga një pllakë metalike e zhytyr në një tretësirë ujore. Ura e kripës është një enë qelqi në trajtë U-je e mbushur me një elektrolit të fortë ose me agar-agar. Në elementin galvanik funksionojnë dy qarqe elektrike:
• qarku i brendshëm që realizohet në tretësira nëpërmjet  joneve.
qarku i jashtëm që realizohet midis elektrodave nëpërmjet përcjellësve  ku lëvizin elektronet.

! Thelbi i funksionimit të elementit galvanik qendron në faktin që procesi i oksidimit duhet të realizohet veç nga procesi i reduktimit. Elementi galvanik funksionon për aq kohë sa tretësirat janë elektro-asnjëanëse. 

Shembull: Elementi galvanik 

A: Zn0 → Zn2+ + 2e        (ox)
K: Cu2+ + 2e → Cu0        (red)

Shënim: Reaksionet që ndodhin në anodë dhe katodë quhen gjysmëreaksionet elektrodrike. 

Reaksioni i përgjithshëm (R.P):
Zn0 + Cu2+ → Zn2+ + Cu0

• Elektroda që i nënshtrohet procesit të oksidimit shërben si anodë.
• Elektroda që i nënshtrohet procesit të reduktimit shërben si katodë.

Për të përcaktuar anodën dhe katodën në një element galvanik shërbejnë potencialet standarde redoks ose të oksidimit dhe reduktimit.
• Sa më e vogël matematikisht vlera e potencialit standard (E°),  aq më reduktues është elementi dhe do të shërbejë si anodë.
• Sa më e madhe matematikisht vlera e potencialit standard (E°), aq më oksidues është elementi dhe do të shërbejë si katodë.

Forca elektromotore (f.e.m = E°) e një elementi galvanik llogaritet me diferencën e potencialit standard të katodës me potencialin standard të anodës.

f.e.m = E°el = E°k – E°a                     f.e.m > 0

USHTRIME TË ZGJIDHURA 

Ushtrimi 1: Shkruani reaksionet që zhvillohen në elektroda dhe llogarit f.e.m për elementin galvanik të përbërë:

1. Fe (anoda) E0Fe2+ / Fe = – 0,44V
    Pb (katoda)       E0Pb2+ / Pb = – 0,126V

A: Fe0 → Fe2+ + 2e    (ox)
K: Pb2+ + 2e → Pb0    (red)

R.P: Fe0 + Pb2+ → Fe2+ + Pb0

f.e.m = E0K – E0A = ( -0,126) – (-0,44) = + 0,314 V

2. Zn (anoda) E0Zn2+ / Zn = – 0,76V
    Sn (katoda)    E0Sn2+ / Sn = – 0,136V

A: Zn0 → Zn2+ + 2e    (ox)
K: Sn2+ + 2e → Sn0    (red)

R.P: Zn0 + Sn2+ → Zn2+ + Sn0

f.e.m = E0K – E0A = (-0,136) – (-0,76) = + 0,624 V

3. Mg (anoda) E0Mg2+ / Mg = – 2,363V
    Au (katoda)        E0Au3+ / Au = + 1,498V

A: Mg0 → Mg2+ + 2e    (ox)
K: Au3+ + 3e → Au0      (red)

R.P: 3 Mg0 + 2Au3+ → 3Mg2+ + 2Au0

f.e.m = E0K – E0A = (+1,498) – (-2,363) = + 3,861 V

4. Cu (anoda) E0Cu2+ / Cu = + 0,337V
    Ag (katoda)      E0Ag2+ / Ag = + 0,799V

A: Cu0 → Cu2+ + 2e      (ox)
K: Ag+ + 1e → Ag0        (red)

R.P: Cu0 + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag0

f.e.m = E0K – E0A = (+ 0,799) – (+ 0,337) = + 0,462V

Ushtrimi 2: Përcaktoni drejtimin e lëvizjes së elektroneve në elementin galvanik që përbëhet nga një pllakë magnezi dhe një pllakë bakri, një pllakë plumbi dhe një pllakë alumini, një pllakë bakri dhe një pllakë mërkuri. Argumentoni përgjigjen.

Mg (anoda)          E0Mg2+ / Mg = – 2,363V
Cu (katoda)          E0Cu2+ / Cu = + 0,337V

A: Mg0 → Mg2+ + 2e    (ox)
K: Cu2+ + 2e → Cu0       (red)

R.P: Mg0 + Cu2+ → Mg2+ + Cu0

Pb (katoda)       E0Pb2+ / Pb = – 0,126V
Al (anoda)         E0Al3+ / Al = – 1,662V

A: Al0 → Al3+ + 3e      (ox)
K: Pb2+ + 2e → Pb0    (red)

R.P: 2Al0 + 3Pb2+ → 2Al3+ + 3Pb0

Cu (anoda)       E0Cu2+ / Cu = + 0,337V
Hg (katoda)       E0Hg2+ / Hg = + 0,854V

A: Cu0 → Cu2+  + 2e       (ox)
K: Hg2+ + 2e → Hg0       (red)

R.P: Cu0 + Hg2+ → Cu2+ + Hg0

Ushtrimi 3: Çfarë vihet re në rast se një pllakë alumini (Al) zhytet në një tretësirë NaCl? Po në rast se zhytet në një tretësirë SnCl2.

Al               E0Al3+ / Al = – 1,66V
NaCl          E0Na+ / Na = – 2,71V
SnCl2          E0Sn2+/ Sn = – 0,136V

Al + NaCl → nuk ndodh reaksion, sepse E0Na ˂ E0Al.

2Al + 3SnCl2 → 2AlCl3 + 3Sn

Ushtrimi  4: Një pllakë zinku (Zn) zhytet në një tretësirë FeCl2 dhe HgCl2. Përcaktoni në cilin rast masa e pllakës së Zn rritet dhe në cilin rast zvogëlohet.

Zn        E0Zn2+/ Zn = – 0,76V
Fe        E0Fe2+/ Fe  = – 0,44V
Hg       E0Hg2+/ Hg = + 0,85V

Nënvizojmë substancat që na duhen për të ndërtuar raportin që të nxjerrim masën e pllakës së zinkut.

Zn + FeCl2 → ZnCl2 + Fe

\(\frac{1 mol Zn}{1 mol Fe} = \frac{65g/mol Zn}{56g/mol Fe} = -9 g \Rightarrow\) pllaka e Zn e zvogëlon masën 

Zn + HgCl2 → ZnCl2 + Hg

\(\frac{1 mol Zn}{1 mol Hg} = \frac{65g/mol Zn}{200g/mol Fe} = 135 g \Rightarrow \) pllaka e Zn e rrit masën 

Shihni dhe

24. Eteret – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Eteret Eteret përmbajnë C, H, O. Janë izomerë strukturorë me alkoolet. Formula e përgjithshme e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)