fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Llogaritësi i pikëve – Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Llogaritësi pikëve - UBT - 12vite

Në këtë faqe ju llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit” për vitin akademik 2018 – 2019 si dhe te shikoni listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018 për të gjitha degët e këtij fakulteti.

Formula e llogaritjes

Totali i pikeve = {[(Mesatare VKM * Koeficienti i shkolles) * 0,9] + (Nota e provimit te ekonomise * 0,1)}

Koeficientet e shkolles: Kliko ketu

Llogaritësi i pikëve

Pikët e fituesit të fundit
Raundi i parë për vitin akademik 2017-2018

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit të cilët janë regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën disa kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundet në vijim.

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Deget Kuotat Fituesit e Fundit|
(Raundi i Pare)
Menaxhim Agrobiznesi 120 6.31845 pikë
Ekonomi dhe Politikë Agrare 90 6.23295 pikë
Ekonomiks i Aplikuar 90 7.01955 pikë
Informatikë Biznesi 90 7.0623 pikë
Financë Kontabilitet 120 7.7634 pikë
Menaxhim Turizmi rural 90 6.16455 pikë
Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat ka publikuar Rektorati i Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Kriteret e miratuara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, për pranimet në ciklin e parë të studimeve për Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, për vitin akademik 2018-2019, janë si më poshtë:

a. meritës së kandidatit (mesatare e shkollës së mesme të kryer sipas VKM),
b. koeficientit të përcaktuar për shkollën nga vjen (përputhshmëria me fushat dhe programet e studimit të UBT-së), c. notës për lëndën me zgjedhje si edhe
d. kuotave të paracaktuara nga UBT-ja për çdo program studimi.
Dy pikat e para a*b do te koeficentohen me 90% dhe pika c do të koeficentohet me 10%.

Vleresimi

User Rating: 3.55 ( 4 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)