fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Llogaritësi i pikëve – Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës

llogarit piket - Llogaritësi i pikëve- matura shteterore - 12vite.comNë këtë faqe ju mund të llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studjuar në “Universitetin e  Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale” për vitin akademik 2018 – 2019 dhe listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018 për të gjitha degët e këtij universiteti.

Për të llogaritur pikët ju duhet të vendosni në llogaritësin e mëposhtëm këto të dhëna:

*Për të aplikuar në degët e këtij Fakulteti, Mesatarja e të gjitha viteve të shkollës së mesme së bashku me provimet e maturës duhet të jetë minimalisht nota 6. Përvec degëve të mësuesisë që janë: Psikologji, Filozofi dhe Sociologji ku mesatarja duhet të jetë minimalisht nota 7.

Mesatarja e pergjithshme:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme
Provimi i matem:  Provimi i detyruar i matematikes
Provimi i letersise:  Provimi i detyruar i letersise
Provimi i gj. se huaj:  Provimi i detyruar i gjuhes se huaj
***
Provimi  i pare me zgjedhje: Provimi me zgjedhje i maturës
Provimi  i dyte me zgjedhje: Provimi me zgjedhje i maturës

Notat e provimeve me zgjedhje do ti vendosni ne llogarites vetem nese jane keto lende:

a. Qytetari
b. Sociologji
c. Filozofi
d. Psikologji
e. Histori (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
f. Gjeografi (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
g. Biologji (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
h. Ekonomi (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
i. Teknologji (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)

KUJDES!!!

Nese nuk keni zgjedhur dy nga lendet e mesiperme, por vetem 1 atehere, ne provimin e dyte, tek llogaritesi i meposhtem vendosni te njejten note qe keni marre tek provimi lenda e te cilit renditet me siper.

Nese nuk keni zgjedhur asnje nga lendet e mesiperme, per provimet me zgjedhje, vendosni noten 0 ose lereni fushen bosh tek llogaritesi i meposhtem.

Formulat e llogaritjes

Nese ne provimet me zgjedhje jane dy nga lendet e renditura mesiper:
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.5) + (Mesatarja e Provimeve te detyruara te matures * 0,4) +((Nota e provimit te pare me zgjedhje + Nota e provimit te dyte me zgjedhje)/2 * 0.1) ] * 100}

Nese ne provimet me zgjedhje perfshihet vetem nje nga lendet e renditura mesiper:
Totali i pikeve
= {[(Mesatarja e tre viteve * 0.5) + (Mesatarja e Provimeve te detyruara te matures * 0,4) +((Nota e provimit te pare me zgjedhje * 0.1) ] * 100}

Nese ne provimet me zgjedhje nuk perfshihen asnje nga lendet e renditura mesiper:
Totali i pikeve
= {[(Mesatarja e tre viteve * 0.5) + (Mesatarja e Provimeve te detyruara te matures * 0,4) ] * 100}

Llogaritësi i pikëve

Per cdo paqartesi ose veshtiresi ju lutemi te na shkruani ne faqen tone ne facebook: 12vite.com

Deget, Pikët e fituesit të fundit, Tarifat dhe Kuotat

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti Shkencave Sociale të cilët janë regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën shumë kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundet në vijim.

Fakulteti i Shkencave Sociale

Dega / Fakulteti Tarifat Kuotat ’18-’19 Fituesi i fundit (Raudi i Pare)
Psikologji 40000 Leke / Viti 110 834.55 pikë
Punë Sociale 40000 Leke / Viti 100 817.32 pikë
Filozofi 40000 Leke / Viti 90 746.71 pikë
Sociologji 40000 Leke / Viti 100 797.4 pikë
Shkenca Politike 40000 Leke / Viti 100 824.66 pikë
Administrim dhe Politika Sociale 40000 Leke / Viti 100 824.31 pikë

Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat ka publikuar Rektorati i Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Shkencave Sociale.

Nota mesatare aritmetike e tri viteve të shkollimit 50% e vlerësimit

Nota mesatare aritmetike e tri provimeve të maturës të detyrueshme (Gjuhë-Letërsi, Matematikë, Gjuhë e Huaj) 40%e vlerësimit.

Një provim me zgjedhje nga lista e provimeve me zgjedhje 10% e vlerësimit:
a. Qytetari
b. Sociologji
c. Filozofi
d. Psikologji
e. Histori (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
f. Gjeografi (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
g. Biologji (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
h. Ekonomi (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
i. Teknologji (nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
*Shënim: Nëse maturanti jep dy provime me zgjedhje nga lista e mesiperme atëherë llogaritja bëhet duke marrë notën mesatare të tyre.

Vleresimi

User Rating: 4.26 ( 33 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)