fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Llogaritësi i pikëve – Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Në këtë faqe ju mund të llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universitetin e  Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore” për vitin akademik 2018 – 2019, listën e pikëve të fituesëve të fundit, kuotat dhe tarifat. 

1) Mesataret qe duhet te plotesoni per te aplikuar ne deget e ketij fakulteti:
Dega Mesatarja sipas VKM
Biologji Mesatarja ≥ 7
Bioteknologji Mesatarja ≥ 6
Kimi Mesatarja ≥ 7
Kimi industriale dhe mjedisore Mesatarja ≥ 6
Kimi dhe teknologji ushqimore Mesatarja ≥ 6
Matematike Mesatarja ≥ 7
Fizike Mesatarja ≥ 7
Informatike Mesatarja ≥ 7
Teknologji informacioni dhe komunikimi Mesatarja ≥ 6
Inxhinieri matematike dhe informatike Mesatarja ≥ 6

 

2) Formulat e llogaritjes se pikeve

Kimi / Kimi mjedisore dhe industriale / Kimi dhe teknologji ushqimore
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.25) + (Mesatarja e Provimeve e Matures * 0.25) + (Mesatarja e Kimise * 0.2) + (Mesatarja e Matematikes *0.1) + (Mesatarja e Biologjise * 0.1) (Mesatarja e Fizikes 0.10)] * 100}

Biologji
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.25) + (Mesatarja e Provimeve e Matures * 0.25) + (Mesatarja e Kimise * 0.1) + (Mesatarja e Matematikes *0.05) + (Mesatarja e Biologjise * 0.3) (Mesatarja e Fizikes 0.05)] * 100}

Bioteknologji
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.25) + (Mesatarja e Provimeve e Matures * 0.25) + (Mesatarja e Kimise * 0.1) + (Mesatarja e Matematikes *0.1) + (Mesatarja e Biologjise * 0.2) (Mesatarja e Fizikes 0.1)] * 100}

Matematike
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.25) + (Mesatarja e Provimeve e Matures * 0.25) + (Mesatarja e Matematikes *0.5)] * 100}

Fizike
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.25) + (Mesatarja e Provimeve e Matures * 0.25) + (Mesatarja e Kimise * 0.05) + (Mesatarja e Matematikes * 0.2) + (Mesatarja e Biologjise * 0.05) (Mesatarja e Fizikes 0.2)] * 100}

Informatike / Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.25) + (Mesatarja e Provimeve e Matures * 0.25) + (Mesatarja e TIK * 0.1) + (Mesatarja e Matematikes * 0.25) + (Mesatarja e Biologjise * 0.05) (Mesatarja e Fizikes 0.1)] * 100}

Inxhinieri Matematike dhe Informatike
Totali i pikeve = {[(Mesatarja e tre viteve * 0.25) + (Mesatarja e Provimeve e Matures * 0.25) + (Mesatarja e Matematikes ne provimet e matures * 0.2) + (Mesatarja e Matematikes *0.3)] * 100}

Llogaritësi i pikëve

[tabby title=”Kimi (Industriale / Ushqimore)”]

Llogaritesi i pikeve per deget: Kimi, Kimi Industriale dhe Mjedisore, Kimi dhe Teknologji Ushqimore. Instruksionet/udhezuesit per plotesimin e tabeles i keni te renditura si me poshte:

Mesatarja e gruplendeve:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e lendës së kurrikulës bërthame e të gjitha viteve të shkollës së mesme

[tabby title=”Fizike”] Llogaritesi i pikeve per degen: Fizike. Instruksionet/udhezuesit per plotesimin e tabeles i keni te renditura meposhte:

Mesatarja e gruplendeve:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e lendës së kurrikulës bërthame e të gjitha viteve të shkollës së mesme

[tabby title=”Biologji”] Llogaritesi i pikeve per degen: Biologji. Instruksionet/udhezuesit per plotesimin e tabeles i keni te renditura meposhte:

Mesatarja e gruplendeve:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e lendës së kurrikulës bërthame e të gjitha viteve të shkollës së mesme

[tabby title=”Bioteknologji”] Llogaritesi i pikeve per degen: Bioteknologji. Instruksionet/udhezuesit per plotesimin e tabeles i keni te renditura meposhte:

Mesatarja e gruplendeve:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e lendës së kurrikulës bërthame e të gjitha viteve të shkollës së mesme

[tabby title=”Matematike” ]

Llogaritesi i pikeve per degen: Matematike. Instruksionet/udhezuesit per plotesimin e tabeles i keni te renditura si me poshte:

Mesatarja e Matematikes:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Matematikes se kurrikules berthame e tri viteve të shkollës së mesme

[tabby title=”Informatike, TIK” ]

Llogaritesi i pikeve per deget: Informatike, Teknologji Informacioni dhe Komunikimi. Instruksionet/udhezuesit per plotesimin e tabeles i keni te renditura si me poshte:

Mesatarja e gruplendeve:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e lendës së kurrikulës bërthame e të gjitha viteve të shkollës së mesme

[tabby title=”Inxhinieri Matem. dhe Inform.” ]

Llogaritesi i pikeve per degen: Inxhinieri Matematike dhe Informatike. Instruksionet/udhezuesit per plotesimin e tabeles i keni te renditura si me poshte:

Mesatarja e Matematikes ne provimet e matures:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e provimit te detyruar te matematikes dhe provimit te matematikes se thelluar. Nese nuk keni dhene matematike te thelluar atehere vendosni thjeshte noten e provimit te detyruar.
Mesatarja e Matematikes:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Matematikes se kurrikules berthame te gjitha viteve të shkollës së mesme.

[tabbyending]

Deget, Pikët e fituesit të fundit, Tarifat dhe Kuotat

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti Shkencave Natyrore të cilët janë regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën shumë kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundet në vijim.

 

Dega Tarifat Kuotat ’18-’19 Fituesi i fundit (Raundi 1)
Biologji 25000 Leke / Viti 100 798.17 pikë
Bioteknologji 25000 Leke / Viti 100 805.17 pikë
Kimi 25000 Leke / Viti 100 582.33 pikë
Kimi industriale dhe mjedisore 25000 Leke / Viti 100 541.67 pikë
Kimi dhe teknologji ushqimore 25000 Leke / Viti 100 618 pikë
Matematike 25000 Leke / Viti 100 829 pikë
Fizike 25000 Leke / Viti 100 624.78 pikë
Informatike 25000 Leke / Viti 200 862.42 pikë
Teknologji informacioni dhe komunikimi 25000 Leke / Viti 100 838.13 pikë
Inxhinieri matematike dhe informatike 25000 Leke / Viti 100 832.5 pikë

 

Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat ka publikuar Rektorati i Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Shkencave Natyrore.

Vleresimi

User Rating: 3.97 ( 21 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)