fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Llogaritësi i pikëve – Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

llogaritesi i pikeve 12viteNë këtë faqe ju mund të llogarisni se sa pikë mund të arrini për të studiuar në “Universitetin e  Tiranës, Fakulteti i Ekonomise” për vitin akademik 2018 – 2019, listën e pikëve të fituesëve të fundit të vitit akademik 2017-2018, kuotat dhe tarifat për të gjitha degët e këtij universiteti.

Për të llogaritur pikët ju duhet të vendosni në llogaritësin e mëposhtëm këto të dhëna:

*Mesatarja e të gjitha viteve të shkollës së mesme së bashku me provimet e maturës duhet të jetë minimalisht nota 6.

Mesatarja VKM:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme se bashku me provimet e matures.
Mesatarja e Matematikës:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Matematikës e tri viteve të shkollës së mesme, perfshirë dhe provimin e maturës
Mesatarja e Ekonomisë:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Ekonomisë e tri viteve të shkollës së mesme, perfshirë dhe provimin e maturës (nëse është dhënë si provim me zgjedhje)
Mesatarja e Fizikes:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Fizikës e tri viteve të shkollës së mesme, perfshirë dhe provimin e maturës (nëse është dhënë si provim me zgjedhje)
Mesatarja e Gjuhës së huaj:  Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Gjuhës së huaj e tri viteve të shkollës së mesme, perfshirë dhe provimin e maturës.

Formula e llogaritjes

Totali i pikeve = {[(Mesatarja VKM * 0.5) + (Mesatarja e Fizikes * 0,1) + (Mesatarja e Matematikes * 0,15) + (Mesatarja e Ekonomise * 0,15) + (Mesatarja e Gjuhes se huaj * 0,1)] * 100}

 

Llogaritësi i pikëve

Pikët e fituesit të fundit
Raundi i parë për vitin akademik 2017-2018

Këto janë pikët e fituesit të fundit për cdo degë në Univeristetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë të cilët janë regjistruar në degët përkatese. Pas këtij raundi ngelën shumë kuota bosh të cilat u hapën përsëri për nxënësit që aplikuan në raundet në vijim.

Fakulteti i Ekonomisë

Dega / Fakulteti Tarifat Kuotat ’18-’19
Fituesi i fundit (Raundi i Pare)
Administrim Biznes 35000 Leke / Viti 460 856.32 pikë
Ekonomiks 35000 Leke / Viti 110 885.81 pikë
Financë 35000 Leke / Viti 460 914.2 pikë
Informatikë Ekonomike 35000 Leke / Viti 250 925.31 pikë
Administrim Biznes (Sarandë) 35000 Leke / Viti 75 537.02 pikë

Ky llogarites eshte 100% i bazuar ne kriteret e pranimit te cilat ka publikuar Rektorati i Universitetit te Tiranes, Fakulteti i Ekonomise.

Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019,pë Fakultetin e Ekonomisë janë si më poshtë:

1.1 Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), të cilat përbëjnë 50 % të vlerësimit.
1.2 Nota mesatare e gruplëndëve (për të gjithë vitet gjatë të cilave shtrihen lëndët, përfshirë notat e maturës shtetërore), të cilat përbëjnë 50 % të vlerësimit:
a. Matematikë 15%
b. Ekonomi 15%
c. Fizikë 10%
d. Gjuhë e Huaj 10%

Vleresimi

User Rating: 3.9 ( 39 votes)
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)