fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

12. Fotosinteza dhe fotosistemet | Biologjia për Maturën Shtetërore

Ky është një material shpjegues dhe ilustrues rreth temës:  “Fotosinteza dhe fotosistemet”.

Kliko këtu për gjitha temat: Biologjia për Maturën Shtetërore.
Kliko këtu për të punuar me provimet ndër vite:
Provimet ndër vite Biologji

Përgatitur nga 12vite.com


Fotosinteza

 

 

Fotosinteza është procesi gjatë të cilit të gjitha gjallesat (bimët, algat, cianobakteret) që kanë klorofil, duke u nisur nga energjia diellore, uji, kripërat minerale dhe CO2, prodhojnë lëndën organike (glukozë) dhe çlirojnë O2.
Reax. përfundimtar i fotosintezës:
6CO2 + 6H2O + E. Diellore = C6H12O6 + O2

Faktorët që ndikojnë:
➯ E. Diellore
➯ CO2
➯ H2O
➯ Kripërat minerale
➯ Klorofili (kryesisht tipi a)

Rëndësia e fotosintezës:
➯ Prodhon glukozën (lënda organike)
➯ Çliron O2 në atmosferë
* Fotosinteza është proces jetik.

Procesi i fotosintezës:
Ka 2 faza:   1) Dritore → në tilakoide (faza I)
                     2) Jo – dritore → në stromë (faza II)

Faza dritore

Hyjnë:  ➯ H2O
              ➯ E. Diellore
              ➯ ADP
              ➯ NADP+
Dalin:  ➯ O2
             ➯ ATP
             ➯ NADPH

! ATP dhe NADPH shfrytëzohen në fazën e dytë për sintezën e sheqerit.

2 fotosisteme:
II) STE
I) Molekulat që mbartin energji

Reax. i përgjithshëm i fazës së parë:
12H2O + 12NADP+ + 18ADP + 18P
                            ↓
       12NADPH + 18ATP + 6O2


FOTOSISTEMI II:

klorofil + mol. absorbuese
➯ duhet të absorbojë energjinë e dritës diellore

Proceset:

1) Absorbimi i E. Diellore 
➯ λ = 680nm thithet nga klorofili a
➯ energjia e thithur shkon tek e të klorofilit
➯ e  lënë klorofilin dhe hyjnë në zinxhirin e STE (përbëhet nga një seri proteinash të membranës së tilakoidit)

2) Zbërthimi i molekulës së H2O.
➯ marrim pjesë enzima specifike
➯ H2O zbërthehet:  → O2
                                       → jone H+
                                       → e
➯ O2 largohet si mbetje e padobishme
➯ e me origjinë nga H2O zëvendësojnë ato që u larguan nga klorofili në rastin 1

3) Transporti i joneve të H2
➯ elektronet (e) lëvizin nëpër proteinat e zinxhirit të STE
➯ energjia e këtyre e shërben për pompimin e joneve H+ nga jashtë – brenda tilakoidit (kundër gradientit të përqëndrimit)
➯ më pas e lëvizin drejt fotosistemit I

FOTOSISTEMI I:

➯ klorofili + molek. të tjera
➯ absorbon  λ = 700nm dhe E. D
➯ prodhon NADPH

Proceset:

1) Absorbimi i E. Diellore 
➯ klorofili + molekula të tjera brenda mem. së tilakoideve absorbojnë përsëri E.D.
➯ e të ri zgjuara largohen nga molekulat

2) Prodhimi i NADPH
➯ molekula vetë NADP+ u shtohen: → 2 e të ngacmuara
                                                                      → një jon H+
➯ NADP+ shndërrohet në NADPH

Sinteza e ATP-së:
➯ pj. e fundit e fazës 1
➯ prodhimi i ATP
➯ varet nga: → jonet H+ brenda membranës
                           → enzima specifike

Proceset:

1) Shpërhapja e joneve H+
➯ jonet H+ sipas gradientit rrjedhin përmes një ATP – sintetaze, që e përdoren ergjinë e liruar për sintezën e molekula vetë ATP – së.

2) Prodhimi i  ATP – së
➯ kanali proteiniki H+ shërben edhe si enzimë komplekse: ATP – azë
➯ ndërkohë që H+ përshkojnë kanalin, ATP – aza shndërron ADP në ATP, përmes fosforilimit (procesi i fotofosforilimit)

Faza jo – dritore / e errësirës

Hyjnë: ➯ CO2
             ➯ ATP
             ➯ NADPH
Dalin: ➯ ADP+
            ➯ NADP
            ➯ C6H12O6 (glukozë)

Reax. i përgjithshëm i fazës së dytë:
6CO2 + 12NADPH + 18ATP
                     ↓
C6H12O6 + 12NADP+ + 18ADP + 18P + 6H2O

Foto ilustruese: ” Procesi fotosintezës”

Cikli Kalvin – Benson

Quhet cikël, sepse fillon dhe mbaron me RDP.
Ka 3 faza:
1) Fiksimi i CO2 në RDP
2) Reduktimi i CO2 nga H e NADPH
3) Rigjenerimi i RDP

Faza I: Fiksimi i CO2
 
➯ molekula e CO2 i shtohet molekulë s së RDP, duke dhënë një lëndë me 6 atome C.
➯ kjo lëndë shndërrohet në PGA (acid) fosfogliceri.


Faza II: Reduktimi i CO2

➯ PGA shndërrohet gjatë reduktimit në PGAL (aldehid fosfoglicerik).
➯ PGAL është produkti përfundimtar i ciklit.


Faza III: Rigjenerimii RDP

➯ molekulat 3C → molekula 5C me anë të energjisësë ATP- së.
➯ molekulat 5C qëndrojnë në cikël.
➯ këto molekula shërbejnë për t’u lidhur me molekulat e reja të CO2, që hyjnë në cikël.
• PGAL largohen ⇒ formohet glukoza.

Foto ilustruese: ” Cikli Kalvin – Benson”


Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)