fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Formulat: Elipsi, Hiperbola, Parabola (kushti i tangjences)

Formulat: Elipsi, Parabola dhe Hiperbola
Meposhte jane renditur formulat:

  • Qendra
  • Jashteqendersia
  • Vatrat (vija drejtuese)
  • Gjatesia e rrezeve vatrore
  • Tangjentja ne piken (x1,x2)
  • Pingulja ne piken (x1,x2)
  • Asimptodat e hiperboles
  • Qendra ne (x0,y0), (boshtet paralel me Ox, Oy)
  • Ekuacioni dhe kushti i tangjences se drejtezes y=kx+t (Ax+By+C=0)

*Klikoni mbi foto per ti pare formulat me qarte.

Burimi i informacionit: Librat e Matematikes se Gjimnazit.

Vleresimi

User Rating: 4.91 ( 4 votes)

Shihni dhe

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)