fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

2.2 Dinamika, PJESA E DYTË – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Për të qënë pjesë e grupit të Fizikës, klikoni këtu.

DINAMIKA

Ligji i Parë i Njutonit

\( \overrightarrow{F_{R}}=\overrightarrow{0} \)

\( \overrightarrow{F_{R}} \) shuma gjeometrike / vektoriale e forcave ( \( \overrightarrow{F_{R}}=\overrightarrow{F_{1}}+\overrightarrow{F_{2}}+ \ldots +\overrightarrow{F_{n}} \) )

Ky ligj zbatohet vetëm në dy raste:

  1. Kur trupi është në prehje.
  2. Kur trupi lëviz me shpejtësi konstante (a=0).

Ligji i Dytë i Njutonit

\( \overrightarrow{F_{R}}=m\overrightarrow{a} \)

\( \overrightarrow{a}=\frac{\overrightarrow{F_{R}}}{m} \)

Ky ligj zbatohet vetëm kur trupi lëviz me nxitim. Pra ndryshon shpejtësia e trupit.

Ligji i Tretë i Njutonit

\( \overrightarrow{F_{1-2}}=\overrightarrow{F_{2-1}} \)

Forcat kanë drejtim të njëjtë, madhësi te barabartë dhe kah të kundërt.

Forca e Rëndesës dhe e Kundërveprimit

Forca me të cilën Toka tërheq trupin quhet forca e rëndesës, ose e gravitetit. Ajo zbatohet gjithmonë në qendër të trupit dhe drejtohet pingul me siperfaqen e Tokës.

Forca me të cilën toka tërheq trupin quhet forca e rëndesës, ose e gravitetit. Ajo zbatohet gjithmonë në qendër të trupit dhe drejtohet pingul me siperfaqen e tokes.

Forca e kundërveprimit eshte e drëjtuar vertikalisht lart. Shënohet si \( \overrightarrow{T}\) kur kemi fije dhe si \( \overrightarrow{F_{elast}}\) kur kemi sustë.

Pesha është forca qe ushtron trupi atje ku varet ose mbështetet.

\( \overrightarrow{G}=\overrightarrow{P} \) në dy raste:

a) Kur trupi është në prehje.
b) Lëviz me shpejtësi konstante,

Forca e kundërveprimit eshte e drëjtuar vertikalisht lart. Kur kemi fije.

Ligji i tërheqjes së gjithësishme/gravitetit

Forca e gravitetit është gjithmonë forcë tërheqëse.

\(F= \gamma \frac{m_{1}m_{2}}{R^{2}} \) ku \(\gamma\) është konstante dhe \(R\) është largësia.

Forca e gravitetit është gjithmonë forcë tërheqëse.

Në rastin e Tokës, nxitimi i trupit në sipërfaqen e saj varet vetëm nga masa e Tokës:

\( m_{trupit}g= \gamma \frac{m_{trupit}m_{Tokes}}{R^{2}} \)

\( g= \gamma \frac{m_{T}}{R_{T}^{2}} \)

Me rritjen e lartësisë, masa e trupit nuk ndryshon dhe g zvogëlohet.

\( g_{h}= \gamma \frac{m_{T}}{ \left( R_{T}+h \right) ^{2}} \)

Forca e Elasticitetit, Ligji i Hukut

Formula që duhet mbajtur mend:

\( F_{e}=-kx \) ku x është shformimi/zgjatja dhe k është koeficenti i elasticitetit. Shenja minus tregon se F elastike ka kah të kundërt me shformimin.

Forca e elasticitetit. Ligji i Hukut

Forca e Fërkimit

Forca e fërkimit është forca e cila ka gjithmonë kah të kundërt me lëvizjen e trupit, pra ështe forcë frenuese dhe lind në sipërfaqen e takimit mes dy trupave.

\(\overrightarrow{F} \parallel \overrightarrow{x}\)

\( f= \mu N= \mu mg \) ku \( \mu \) eshte koeficienti i fërkimit, i cili është numër pa njësi matëse.

Forca e fërkimit është forca e cila ka gjithmonë kah të kundërt me lëvizjen e trupit, pra ështe forcë frenuese dhe lind në sipërfaqen e takimit mes dy trupave.

Për të punuar me pjesën e parë të ushtrimeve,  klikoni këtu.

USHTRIME TË ZGJIDHURA – PJESA E DYTË

Ushtrimi 7: Një trup lëviz horizontalisht nën veprimin e forcës 8N. Koeficienti e ferkimit është 0.03. Masa është 1.5kg. Sa është nxitimi me të cilin lëviz trupi?

TË DHËNA:

\(F=8N\)

\(m=1.5kg\)

\(\mu=0.04\)

\(a=?\)

 

ZGJIDHJA:

Një trup lëviz horizontalisht nën veprimin e forcës 8N. Koeficienti e ferkimit është 0.03. Masa është 1.5kg. Sa është nxitimi me të cilin lëviz trupi?

\( \overrightarrow{F_{R}}=m\overrightarrow{a} \)

\( \overrightarrow{F}+\overrightarrow{f}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{G}=~ m\overrightarrow{a}~~~ \)

Sipas ox: \( F-f=ma \)

Sipas oy: \( N-G=0 \)

\( a=\frac{F-f}{m}=\frac{F- \mu mg}{m}=\frac{8-0.03 \cdot 1.5 \cdot 10}{1.5} \)

Ushtrimi 8: Një trup me masë 8kg lëviz me nxitim 3m/s2 nën veprimin e forcës 84N. Sa është koeficienti i fërkimit? Sa është forca e fërkimit që vepron?

TË DHËNA:

\(a=3m/s^2\)

\(m=8kg\)

\(F=84N\)

\(f=?, \mu=?\)

 

ZGJIDHJA:

\( \overrightarrow{a} = \frac{\overrightarrow{F_{R}}}{m}\)

\( a=\frac{F-f}{m} \)

\( F-f=ma \)

\( f=F-ma=84-8\cdot3=60N \)

Për pikën (b):

\( f= \mu N= \mu mg \)

\( \mu =\frac{f}{mg}=\frac{60}{80}=0.75 \)

Ushtrimi 9: Një trup lëviz me v fillestare 10m/s. Trupi pasi bën njëfarë rruge ndalon, për shkak te forcës së fërkimit \( \mu \) =0.5. Sa është rruga e trupit derisa ndalon? Sa është nxitimi?

TË DHËNA:

\(v_{0}=10m/s^2\)

\(\mu=0.5\)

\(a=?, x=?\)

 

ZGJIDHJA:

Një trup lëviz me v fillestare 10m/s. Trupi pasi bën njëfarë rruge ndalon, për shkak te forcës së fërkimit

Meqënëse trupi ndalon, atëherë \(v=0m/s\)

\( a=\frac{v-v_{0}}{t} \) por meqënëse nuk e kemi kohën, atëherë do të përdorim formulën:

\( v^{2}-v_{0}^{2}=-2ax \) (shënohet me minus përpara sepse është lëvizje njëtrajtësisht e ngadalësuar)

\( x=\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2a} \)

\( x=\frac{10^2}{2 \cdot 5}\)

\( x=10m \)

 

Për pikën (b):

\( a=\frac{F_{R}}{m}=\frac{f}{m}=\frac{ \mu mg}{m}= \mu g=5m/s^{2} \)

SHENIM: Kur një trup bën L.NJ.NG dhe ndalon për shkak te fërkimit, \( a= \mu g \)

Ushtrimi 10: Një trup me masë 5kg, lëviz nën veprimin e F si në figurë. Trupi gjatë 5 sekonda ka përshkruar rrugën 25 metra. Koeficienti i fërkimit është 0.2. Gjeni forcën që vepron mbi trupin. Gjeni nxitimin.

Një trup me masë 5kg, lëviz nën veprimin e F si në figurë. Trupi gjatë 5sec ka përshkruar rrugën 25m. Koefic i fërkimit është 0.2.

TË DHËNA:

\(x=25m\)

\(t=5s\)

\(v_{0}=0\)

\(\mu=0.2\)

\(m=5kg\)

\(F=?\)

 

ZGJIDHJA:

\( a=\frac{F-f}{m} \)

\( F=ma+f=ma+ \mu mg=5\cdot2+0.2\cdot5\cdot10=20N \)

Për pikën e dytë: 

\( x=v_{0}t + \frac{at^{2}}{2}=\frac{at^{2}}{2}\) sepse nga të dhënat kemi \(v_{0}=0\)

\( a=\frac{2x}{t^{2}}=\frac{2\cdot25}{25}=2m/s^{2} \)

Ushtrimi 11: Një trup niset nga prehja nën veprimin e forcës 20N. Masa është 5kg. Kur trupi ka përshkruar zhvendosjen 25m ka arritur v=10m/s. Gjej koeficientin e fërkimit. Gjej nxitimin.

Një trup me masë 5kg, lëviz nën veprimin e F si në figurë. Trupi gjatë 5sec ka përshkruar rrugën 25m. Koefic i fërkimit është 0.2.

TË DHËNA:

\(F=20N\)

\(m=5kg\)

\(x=25\)

\(v=10m/s\)

\(f=?\)

\(a=?\)

 

ZGJIDHJA:

\( a=\frac{F_{R}}{m} \)

\( a=\frac{F-f}{m}=\frac{F- \mu mg}{m} \)

\( \mu =\frac{f-ma}{mg}=\frac{20-10}{50}=0.2 \)

 

Për pikën e dytë:

\( v^{2}-v_{0}^{2}=2ax \) ku \(v_{0}=0\) sepse nisemi nga prehja.

\( a=\frac{v^{2}}{2x}=\frac{100}{50}=2m/s^{2} \)

Ushtrimi 12: Nje trup me masë 200gr lëviz me shpejtësi fillestare 2m/s. Trupi ndalet pas 10s. Te gjendet forca e ferkimit f që vepron mbi trupin.

TË DHËNA:

\(t=10s\)

\(m=0.2kg\)

\(v_{0}=2m/s\)

\(v=0m/s\) (trupi ndalet)

\(f=?\)

 

ZGJIDHJA:

Nje trup me masë 200gr lëviz me shpejtësi fillestare 2m/s. Trupi ndalet pas 10s. Te gjendet forca e ferkimit f që vepron mbi trupin.

\( \overrightarrow{a}=\frac{\overrightarrow{F_{R}}}{m} \)

\( -a=\frac{-f}{m} \)

\( f=ma=m\frac{v-v_{0}}{t}=\frac{-mv_{0}}{t}=\frac{0.2\cdot2}{10}=0.04N \)

Ushtrimi 13: Një trup që niset nga prehja, përshkon 27m për 3s deri sa ndalon për shkak të forcës së fërkimit f. Të gjendet koeficienti i fërkimit dhe nxitimi.

TË DHËNA:

\(x=27m\)

\(t=3s\)

\(v_{0}=0m/s\) (trupi niset nga prehja)

\(\mu=?\)

\(a=?\)

 

ZGJIDHJA:

Një trup që niset nga prehja, përshkon 27m për 3s deri sa ndalon për shkak të forcës së fërkimit f. Të gjendet koeficienti i fërkimit dhe nxitimi.

\( a=\frac{F_{R}}{m} \)

\( a=\frac{f}{m}=\frac{ \mu mg}{m} = \mu \cdot g\)

\( \mu =\frac{a}{g}=\frac{6}{10}=0.6 \)

\( x=v_{0}t- \frac{at^{2}}{2}=-\frac{at^{2}}{2} \)

\( a=\frac{-2x}{t^{2}}=\frac{-2\cdot27}{9}=-6m/s^{2} \)

USHTRIME TË ZGJIDHURA ME SISTEME TRUPASH

Ushtrimi 1: Është dhënë sistemi i trupave si në figurë. Trupat janë të lidhur me një fije të pazgjatshme dhe fillojnë lëvizjen nga prehja. Gjeni nxitimin me të cilin lëvizin trupat. Gjeni forcën e tensionit.

TË DHËNA:

\(\mu=0.02\)

\(m_{1}=2kg\)

\(m_{2}=4kg\)

\(F=18N\)

\(v_{0}=0m/s\) (trupi niset nga prehja)

\(T_{1}=?\)

\(T_{2}=?\)

\(a=?\)

 

ZGJIDHJA:

Kemi dy mënyra për të zgjidhur pikën e parë të ushtrimit:

 

Mënyra 1

Fije të pazgjatshme: \(\left\{\begin{array}{l}T_{1}=T_{2}=T \\ a_{1}=a_{2}=a\end{array}\right.\)

\( \overrightarrow{F_{R}}= \left( \overrightarrow{a}_{1}+\overrightarrow{a}_{2} \right) \left( m_{1}+m_{2} \right) =\overrightarrow{a} \left( m_{1}+m_{2} \right) \)

\( F-f_{1}-T_{1}+T_{2}-f_{2}= \left( m_{1}+m_{2} \right) a \)

\( F-f_{1}-f_{2}= \left( m_{1}+m_{2} \right) a \)

\( a=\frac{F-f_{1}-f_{2}}{m_{1}+m_{2}}=\frac{F- \mu m_{1}g- \mu m_{2}g}{m_{1}+m_{2}} \)

 

Mënyra 2

\( a=\frac{F_{R}}{m}=\frac{F-f_{1}-f_{2}}{m_{1}+m_{2}}=\frac{F- \mu m_{1}g- \mu m_{2}g}{m_{1}+m_{2}} \)

 

SHËNIM: Për të gjetur forcën e tensionit zbatojmë Ligjin e II të Njutonit vetëm për një trup.

\( \overrightarrow{F_{R}}=m_{1}\overrightarrow{a} \)

 

Sipas ox:

\( F-f_{1}-T_{1}=m_{1}a \)

\( T_{1}=F-\mu \cdot m_{1} \cdot g-m_{1}a \)

\( \overrightarrow{F_{R}}=m_{2}\overrightarrow{a} \)

\( T_{2}-f_{2}=m_{2}a \)

\( T_{2}=m_{2}a+f_{2} \)

Ushtrimi 2: Dy trupa me masa m1 dhe m2 janë të lidhur me një fije të pazgjatshme si në figurë. Trupat nisen nga gjendja e prehjes. Gjeni nxitimin me të cilin lëvizin trupat (koef. i fërkimit 0.2). Gjeni forcën e tensionit të fillit që lidh trupat.

Dy trupa me masa m1 dhe m2 janë të lidhur me një fije të pazgjatshme si në figurë. Trupat nisen nga gjendja e prehjes

TË DHËNA:

\(m_{1}=4kg\)

\(m_{2}=2kg\)

\(\mu=0.2\)

\(v_{0}=0m/s\) (trupi niset nga prehja)

\(a=?\)

\(T=?\)

Trupi \(m_{2}\) zbret poshte ; Trupi m1 lëviz horizontalisht poshtë.

 

ZGJIDHJA:

Pika 1:

\( a=\frac{F_{R}}{m_{1}+m_{2}}=\frac{G_{1}-T_{1}+T_{2}-f_{2}}{m_{1}+m_{2}}=\frac{G_{1}-f_{2}}{m_{1}+m_{2}}=\frac{m_{1}g- \mu m_{2}g}{m_{1}+m_{2}} \)

Pika 2:

\( \overrightarrow{F_{R}}=m_{2}\overrightarrow{a} \)

\( T_{2}-f_{2}=m_{2}a \)

\( T_{2}=m_{2}a+f_{2} \)

Ushtrimi 3: Një trup me masë 0.5kg hidhet me shpejtësi fillestare 2.6m/s horizontalisht në një sipërfaqe të ashpër \( \mu =0.1\). Gjeni pas sa kohe trupi ndalon. Gjeni rrugën e trupit derisa ndalon. Gjeni forca e fërkimit dhe pesha.

TË DHËNA:

\(v_{0}=2.6m/s\)

\(m=0.5kg\)

\(\mu=0.1\)

\(x=?\)

\(t=?\)

\(f=?\)

\(P=?\)

 

ZGJIDHJA:

Pika 1:

\( a=\frac{v-v_{0}}{t} \) , \( t=\frac{v-v_{0}}{a}=\frac{-v_{0}}{-a}=\frac{v_{0}}{ \mu g}=\frac{2.6}{0.1 \cdot 10}=2.6s \)

Pika 2:

\( x=v_{0}t- \frac{at^{2}}{2}=2.6\cdot2.6-\frac{1 \left( 2.6 \right) ^{2}}{2} \) \ ose duke përdorur formulën \( v^{2}-v_{0}^{2}=-2ax \)

\( x=\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{-2a}= \frac{v_{0}^{2}}{2 \cdot 1}=\frac{2.6^{2}}{2}\)

Pika 3:

\( f= \mu mg = 0.1 \cdot 0.5 \cdot 10 = 0.5N \)

\( P=mg=0.5 \cdot 10 = 5N \)

Për të punuar me pjesën e parë të ushtrimeve,  klikoni këtu.

Për të punuar me tezat e fizikës ndër vite, klikoni këtu.

Për të qënë pjesë e grupit të Fizikës, klikoni këtu.

Vleresimi

User Rating: 3.81 ( 9 votes)

Shihni dhe

17. Termokimia – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Termokimia Termokimia është ajo pjesë e kimisë që studion efektet energjitike të shndërrimeve ose proceseve …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)