fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Simetria në lëvizjen e trupave – Projekt në Fizikë

Simetria në lëvizjen e trupave

Lëvizja është ndryshimi i vendndodhjes së një trupi në lidhje me trupa të tjerë me kalimin e kohës.Koncepti i lëvizjes nuk është absolut, por relative: një objekt mund të jetë në lëvizje kundrejt një vëzhguesi dhe në qetësi kundrejt një tjetri.
Trajektorja e një pike të lëvizshme është vija që hiqet nga pika gjatë lëvizjes së saj dhe mund të jetë drejtvizore ose vijëpërkulur.

Pika materiale

Nëse shtrirja në hapësirë është e pallogaritshme në krahasim me rrugën atëherë trupin e marrim si pikë materiale. Për shmebull, Toka merret si pikë material kur studiojme lëvizjen e Diellit, sepse diametri Tokës është shumë më i vogël se ai i Diellit.

Lëvizja drejtvizore e njëtrajtshme

Një lëvizje që ndodh me shpejtësi të pandryshueshme quhet lëvizje e njëtrajtshme.Lëvizja drejtvizore është ajo lëvizje që kryen trupi në një trajektore vijëdrejtë, ku raporti ndërmjet hapësirës dhe kohës eshtë i pandryshueshëm, pra shpejtësia është e pandryshueshme. Trupi në lëvizjen drejtvizore kryen rrugë të barabarta në interval kohe të barabartë.
Ligji orar i lëvizjes së njëtrajtshme s = v x t
P.sh, Nëse shpejtësia e një makine është 17m/s, atëherë ligji orar do të ishte:
s= 17 x t
Por kur, koha t është e barabartë me 0 dhe trupi ndërkohë ndodhet në njëfarë hapësire larg trupit të referimit, atëherë ligji orar i lëvizjesdrejtvizore të njëtrajtshme do të ishte ndryshe:

s= v x t + s0

Nxitimi

Kur shpejtësia e një trupi në lëvizje rritet themi që ai përshpejtohet,kur shpejtësia e trupit në lëvizje zvogëhohet, atëherë themi se trupi ngadalësohet. Për të shprehur shpejtësinë me të cilën ndryshon shpejtësia e një trupi përdorim madhësinë fizike, nxitimin mesatar. Pra nxitimi mesatar është raporti midis ndryshimit të shpejtësisë dhe intervalit të kohës kur ndodh ndryshimi i saj. Formula për gjetjen e nxitim mesatar është:
a = v2 – v1/ t2 – t1

Në SI njësia matëse është raporti midis m/s dhe s, pra m/s2.
Në përcaktimin e nxitimit mesatar emëruesi ∆t është gjithmonë pozitiv, prandaj shenja e nxitimit varet nga shenja e ∆v. Nëse shpejtësia shtohet,atëherë v2 është më i madh se v1, kështu nxitimi është pozitiv dhe lëvizja është e përshpejtuar. Nëse v2 është më i vogël se v1 atëherë shpejtësia zvogëlohet, ∆v është negative, nxitimi merr vlera negative, rrjedhimisht edhe lëvizja është e ngadalsuar.

Nxitimi i çastit

Nxitimi i çastit është nxitimi mesatar i llogaritur në një interval kohe ∆t shumë të shkurtër. Për të përcaktuar nxitimin e çastit duhet të njohim shpejtësinë e çastit në interval kohe shumë të shkurtra, p.sh., në çdo sekondë, ose për çdo të mijëtat e sekondës. Sa më shumë që zvogëlohet intervali i kohes aq më shumë i afrohemi konceptit të nxitimit të çastit.

Lëvizja njëtrajtësisht e ngadalsuar

Për lëvizjen njëtrajtësisht të ngadalsuar vlen po i njëjti ligj i përmendur më sipër.
s = v0 x t + ½ a x t2 , por nxitimi ka vlera negative.
Një rast i veçantë i lëvizjes njëtrajtësisht të ngadalësuar është ai i një trupi të hedhur vertikalisht lart, me një shpejtësi fillestare te ndryshme nga zero.Nëse fërkimi është i papërfillshëm, gjatë kohës që objekti ngjitet, shpejtësia pakësohet me 9.8 m/s në çdo sekondë. Barazimet e lëvizjes janë:
v = v 0 – g x t s = v0 x t – ½ g . t2

User Rating: 3.9 ( 2 votes)

Shihni dhe

Fizika moderne - Teori + 5 ushtrime

12. Fizika moderne – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Fizika moderne 1. Ndërtimi i atomit • Atomi është grimcë e pandashme. Në qëndër të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)