fbpx
E Fundit

Njoftimet e fundit

27. Acidet karboksilike – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Acidet karboksilike Përmbajnë C, H dhe O. Kanë si grup funksionor të tyre grupin karboksilik. Klasifikimi: • Acidet karboksilike mund të klasifikohen në varësi të skeletit karbonik:      a) acide karboksilike të ngopura (acide alkanoike)      b) acide karboksilike të pangopura (acide alkenoike dhe acide alkinoike)      c) acide karboksilike aromatike (acide arenoike) • Acidet karboksilike mund …

Lexo më shumë »

26. Aldehidet dhe ketonet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Aldehidet dhe ketonet Formula e përgjithshme e aldehideve dhe ketoneve është CnH2nO. Janë izomerë strukturorë me njëra – tjetrën. Kanë si grup funksionor të tyre grupin karbonilik, ku një C i hibridizimit sp2 formon lidhje dyfishe me një oksigjen. Në rastin e aldehideve, lidhjet  njëfishe të këtij karboni janë: një me C dhe një me H duke formuar grupin funksionor …

Lexo më shumë »

25. Fenolet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Fenolet Fenolet quhen ndryshe alkoole aromatike (Ar – OH). Formohen duke zëvendësuar një hidrogjen të areneve me grupin –OH. Emërtimi: Në mënyrë sistematike, emërtimi i fenoleve ndjek të njëjtat rregulla si në rastin e areneve. Emërtimi josistematik mbështetet në emrin fenol. a) hidroksi – benzen (fenol) b) dihidroksi-1,2-benzen (o – difenol ) c) dihidroksi-1,3-benzen (m – difenol ) d) dihidroksi-1,4-benzen …

Lexo më shumë »

17. Termokimia – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Termokimia Termokimia është ajo pjesë e kimisë që studion efektet energjitike të shndërrimeve ose proceseve kimike. Efekti energjitik që shoqëron reaksionin kimik mund të jetë edhe në trajtën e nxehtësisë. ⇒ Nëse reaksioni shoqërohet me thithje energjie (nxehtësie) quhet reaksion endotermik. ⇒ Nëse reaksioni shoqërohet me çlirim energjie (nxehtësie) quhet reaksion ekzotermik. Një reaksion kimik , në të cilin shprehet …

Lexo më shumë »

Përgatitje për provimin e Kimisë – Matura Shtetërore

12 vite.com ka përgatitur një seri materialesh ndihmëse në lëndën e Kimisë të cilat përfshijnë shpjegime, ilustrime, ushtrime dhe përmbledhje të të gjitha koncepteve kryesore të zhvilluara në shkollën e mesme. Nr Tema 1 Atomi 2 Sistemi periodik 3 Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti 4 Përqendrimet 5 Lidhjet kimike dhe polariteti 6 Strukturat e Ljuisit dhe …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)