fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

8. Lëkundjet dhe valët – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Lëkundjet dhe valët

1. Lëkundja harmonike

• Lëkundja harmonike është e  dhënë me ekuacionin:
\( x=A\sin \left(\omega t+ \varphi _{0} \right) \) ose \( x=A\cos \left( \omega t+ \varphi _{0} \right) \)

Një periodë e plotë është deri në 2$ \pi $.

• Perioda: Koha për një lëkundje të plotë quhet periodë e lëkundjeve.

\(T=\frac{t}{n} \left( s \right) \)

\( T=\frac{1}{f} \)

• Frekuenca: Numri i lëkundjeve në njësinë e kohës.

\( f=\frac{n}{t} \left( Hz \right) \)

\( f=\frac{1}{t} \)

• A → Amplituda: Vlera më e madhe e lëkundjes

Amplitudë negative nuk ka, merret në vlerë absolute. Matet me metër.

• \( \omega \) → frekuenca këndore/ciklike = 2$ \pi $/T

t → koha

\( \varphi _{0} \) → frekuenca fillestare

2. Lavjerrësi i thjeshtë/ matematik

Lëkundjet dhe valët - Lavjerrësi elastik/ sustë

\(T=2 \pi \sqrt[]{\frac{l}{g}}\\\)  (Nuk varet nga masa)
\(f=\frac{1}{T} \Rightarrow f=\frac{1}{2 \pi }\sqrt[]{\frac{g}{l}~~}\\\)

3. Lavjerrësi elastik/sustë

 

Lëkundjet dhe valët - Lavjerrësi elastik/ sustë

\(T=2 \pi \sqrt[]{\frac{m}{k}}\\\)
\(f=\frac{1}{T} \Rightarrow f=\frac{1}{2 \pi }\sqrt[]{\frac{k}{m}~~}\\\)

USHTRIME TË ZGJIDHURA 

Ushtrimi 1: Perioda e lavjerrësit matematik është T1, nëse gjatësinë e fijes e zvogëlojmë 4 herë, çfarë ndodh me frekuencën?

TË DHËNA

\(f_{2}= ?\)

\(l_{2}=\frac{l_{1}}{4}\)

 

ZGJIDHJA

\(T_{1}=2 \pi \sqrt[]{\frac{l_{1}}{g}}\\\)

\(T_{2}=2 \pi \sqrt[]{\frac{l_{1}}{4g}}=\frac{T_{1}}{ \sqrt[]{4}}\\\)

\(T_{2}= \frac{T_{1}}{2}\\\)

\(f_{2}=2f_{1}\\\)

Ushtrimi 2: Perioda e lavjerrësit matematik është T1. Nëse gjatësinë e fijes e zmadhojmë 2 herë, çfarë ndodh me frekuencën?

TË DHËNA

\(T_{1}\)

\(l_{2}= 2l_{1}\)

ZGJIDHJA

\(T_{1}=2 \pi \sqrt[]{\frac{l_{1}}{g}}\\\)

\(T_{2}=2 \pi \sqrt[]{\frac{2l_{1}}{g}}=\sqrt[]{2}T_{1}\\\)

\(f_{2}=\frac{f_{l}}{\sqrt[]{2}}\\\)

Ushtrimi 3: Perioda e lavjerrësit elastik është T1. Nëse gjatësinë e sustës e zmadhojmë dy herë dhe masën e trupit e zmadhojmë 4 herë, gjeni f2.

TË DHËNA

\( T_{1}\)

\( m_{2}=4 m_{1}\)

\( f_{2}=? \)

 

ZGJIDHJA

\( T_{1}=2 \pi \sqrt[]{\frac{m1}{k}} \)

\(T_{2}=2 \pi \sqrt[]{\frac{4m_{1}}{k}}=2T_{1}\\\)

\(f_{2}=\frac{f_{1}}{2}\\\)

Ushtrimi 4: Ekuacioni i lëkundjes për një trup të varur në një fije është x=2cos2$ \pi $ t (m).

TË DHËNA

\(A= ?\)

\( l = ?\)

ZGJIDHJA

\(A = 2cm= 0.02 m\)

\(T=2$ \pi $/\( \omega = 2$ \pi $ /2$ \pi $ = 1sek \)

\( T=2 \pi \sqrt[] {\frac{l}{g}} \)

\(T^{2}= 4$ \pi $ ^{2}\cdot \frac{l}{g}\\\)

\(T^{2}= 4 \( l \)

\( l  =T^{2}/4= 1/ 4= 0.25 m\)

Ushtrimi 5: Lavjerrësi matematik me gjatësi \( l \) =1m kryen lëkundje sipas një ligji të tipit sinus me amplitudë 10cm.
a) Të shkruhet ekuacioni i lëkundjes.
b) Gjeni zhvendosjen pas 2,5s.

TË DHËNA

\(l = 1 m\)

\(A = 10 cm\)

\(x(t) = ?\)

\(t = 2,5 s\)

ZGJIDHJA

\(x=A\sin \omega t \)

\( x=0.1\sin \frac{2 \pi }{T}t \)

\(T=2\pi }\sqrt[]{\frac{l}{g}} \Rightarrow T^{2}=4 \pi ^{2}\frac{l}{g}=4 \)

\(T=2s \)

SHËNIM:

\( \pi ^{2} \)  = 10 ndaj \( \pi^{2}\) me g thjeshtohen.

\( x=0.1\sin \frac{2 \pi }{2}t \)

\( x=0.1sin \pi t \)

Zëvëndësojmë:  t= 2,5s:

\( x=0.1\sin 2.5 \pi =0.1 m\)

Pika e lëkundjes ndodhet në zhvendosjen maksimale pozitive.

Ushtrimi 6: Lavjerrësi matematik me l = 4m, e zhvendosim nga pozicioni i ekuilibrit me 20cm dhe e lëmë të lirë të lëkundet.
a) Gjeni ekuacionin qe jep zhvendosjen në varësi të kohës.
b) Gjeni ku ndodhet pika lëkundëse pas 1s, 2s, 4s.

Lëkundjet dhe valët - Ushtrimi 6: Lavjerrësi matematik me l = 4m, e zhvendosim nga pozicioni i ekuilibrit me 20cm dhe e lëmë të lirë të lëkundet.

TË DHËNA

\( t_{1} = 1s\)

\( t_{2} = 2s\)

\( t_{3} = 4s\)

\(l = 1m\)

 

ZGJIDHJA

Ligji:

\(x=A\cos \omega t \)

\(x= 0,2cos \frac{2\pi}{T} \cdot t\)

\(x= 0,2 cos \frac{\pi}{2} \cdot t\)

\(T=2\pi }\sqrt[]{\frac{l}{g}}\Rightarrow T^{2}=4 \pi ^{2}\frac{l}{g}=4 \cdot 4= 16 \)

\(T= 4s\)

Zëvendësojmë:

t= 1s → ndodhet në ekuilibër

\(x= 0,2 cos \frac{\pi}{2} \cdot 1= 0 m\)

t= 2s → zhvendosja maksimale negative

\(x= 0,2 cos \frac{\pi}{2} \cdot 2= 0,2 cos{\pi} = -0,2  m\)

t= 4s → zhvendosja maksimale pozitive

\(x= 0,2 cos \frac{\pi}{2} \cdot 4= 0,2 cos{2\pi} = 0,2  m\)

Për të punuar me tezat e fizikës ndër vite, klikoni këtu.

Për të qënë pjesë e grupit të Fizikës, klikoni këtu.

Shihni dhe

22. Arenet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Hidrokarburet aromatike (arenet) Fillimisht, emërtimi aromatik është vendosur për shkak të aromës karakteristike që kishin …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)